I Denne Artikkelen:

Gjeld er en generell betegnelse for de ulike typer rentebærende låneavtaler som et selskap har lånt midler til, som det er kontraktlig forpliktet til å tilbakebetale sammen med rentekostnader. Gjeldsinstrumenter inkluderer obligasjonslån, kredittkort, pantbrev, kredittkortgjeld og et bredt utvalg av rentebærende finansielle instrumenter. Gjeld regnskapsføres som en forpliktelse i selskapets balanse, som er et regnskap som beskriver selskapets finansielle stilling. Balansen er formatert slik at eiendelene balanseres mot gjeld og egenkapital.

Bedriftsrapporter.

Et finansielt regneark legges ut på et bord.

Bokført verdi av gjeld

For regnskapsmessig bruk spores gjeld med noe som kalles en amortiseringstabell. Da selskapet gjør sine kontraktsforpliktede innbetalinger, tildeles en del av hver betaling til reduksjon av hovedstol og rentekostnad. Dette er nødvendig fordi rentekostnaden er fradragsberettiget. Amortiseringstabellen beskriver denne tildelingen og viser beløpene som er betalt, sammen med det nåværende beløpet av hovedstolen som er igjen på lånet. Dette beløpet - det opprinnelige lånebeløpet etter avdragsreduksjonen - er bokført verdi av gjeld. Bokført verdi kan referere til en bestemt gjeld, eller til den totale netto gjelden rapportert på selskapets balanse.


Video: