I Denne Artikkelen:

Det er ikke uvanlig at egenkapitalen og nettoverdien brukes utveksling på urevidert balanse for mindre selskaper. Imidlertid er nettoværdi en mer generell betegnelse som også kan brukes til å beskrive en persons personlige rikdom. Også partnerskapsregnskap er mer sannsynlig å bruke begrepet "nettoverdi" enn selskaper.

Lagerdiagrammer og en sølvpenn

Egenkapital og netto verdi er iblant kalt netto eiendel og egenkapital.

Forståelse av egenkapitalen

Egenkapitalen vises på selskapets balanse - et regnskap som oppsummerer selskapets finansielle stilling fra en bestemt dato, typisk ved utgangen av et skattekvarter eller år. Egenkapital og netto verdi begge kan beregnes ved å trekke selskapets totale forpliktelser fra sine samlede eiendeler.

Egenkapitalen beregnes også ved å ta summen av pålydendeverdien av vanlige og foretrukne aksjer utstedt og utestående, tilleggsinnbetalt kapital og beholdt inntjening. Ekstra innbetalt kapital refererer til provenuet fra en børsemisjon som overstiger aksjens pålydende, noe som er en vilkårlig satt figur med liten betydning. Inntektsført inntekt er lik den akkumulerte nettoresultatet et selskap har opptjent gjennom sin driftshistorie, med fradrag av eventuelle utbetalinger for utbytte til aksjonærene.


Video: