I Denne Artikkelen:

En balanse er et regnskap som beskriver et selskaps økonomiske posisjoner fra en bestemt dato, typisk slutten av et finansielt kvartal eller år. Balansen er formatert slik at den presenterer et selskaps eiendel balansert mot forpliktelser og egenkapital. Sum eiendeler minus totalforpliktelser er lik selskapets netto eiendeler eller egenkapital. Balansebladene kan ikke klassifiseres eller klassifiseres. Uklassifiserte balanser er grovt forberedt og brukes vanligvis kun for intern rapportering; Den klassifiserte versjonen kategoriserer eiendeler og forpliktelser som kortsiktig eller langsiktig og lister dem i stigende rekkefølge av likviditet.

Forstørrelsesglass på finanssiden av avisen

Balanseblad inneholder nyttig informasjon for å vurdere selskapets økonomiske risiko.

Felles størrelse analyse

Et viktig skritt i analysen er å ha en felles størrelse i balansen, som innebærer å presentere hver aktivpost som en prosent av totale eiendeler og hver forpliktelse og egenkapitalpost som en prosent av total gjeld og egenkapital. Dette gjør det mulig å lage enkle sammenligninger på et svært detaljert nivå. For eksempel vil du kanskje analysere penger som en prosent av totale eiendeler dersom fagforetakets solvens er et problem. På samme måte vil du kanskje observere trender i kundefordringer som en prosent av total gjeld og egenkapital, hvis samlinger er et viktig element.

Benchmark Analysis

En referanseanalyse er viktig for å analysere balansen. Det krever oppnåelse av referansebalansdata - i forholdsform og fellesstørrelse - fra en peergruppe for sammenligning. Det er viktig at peer-gruppen er svært sammenlignbar når det gjelder bransje, størrelse og andre kvantitative og kvalitative faktorer, slik at sammenligningen er meningsfylt. Risikostyringsforeningen publiserte sin "Årsregnskapsstudier", som gir en stor mengde detaljerte økonomiske data, fordelt på bransjen. Det er nyttig for denne typen analyse.

Ratio Analyse

Forholdsanalysen er også en kritisk komponent i analysen av balansen og binder inn i referanseanalysen. En forholdsanalyse krever bruk av balanseposter for å beregne ulike økonomiske forhold, som kan sammenlignes med økonomiske forhold oppnådd fra referansegruppen. For eksempel kan et likviditetsforhold som nåværende forhold - lik omløpsmidler fordelt på kortsiktig gjeld - sammenlignes med mediekonsernet. Arbeidskapital er et annet viktig mål. Ved å beregne forhold ved hjelp av historiske resultater, kan du observere eventuelle oppadgående eller nedadgående trender i dataene. Hvis ingen trend eksisterer, kan uregelmessig ytelse innebære et visst nivå av operasjonell risiko knyttet til selskapet.

Egenkapital

Prosentvis gevinst og tap

Avkastning på egenkapitalen er høyt korrelert med underliggende aksjeutvikling.

Egenkapital er en viktig indikator for selskapets helse og aksjonærer rikdom. Vær oppmerksom på om egenkapitalen trender opp eller ned eller er uregelmessig. Du kan også beregne avkastning på egenkapitalen fra egenkapitaldelen av balansen. Avkastning på egenkapitalen er lik nettoinntekter divideres med egenkapitalen. Netto inntjening er en resultatregnskapspost, men for hvert regnskapsår er endringen i beholdt inntjening pluss utbetalt utbytte tilsvarende nettoresultatet. Både beholdt inntekt og utbetalt utbytte er tilgjengelig via egenkapitaldelen av balansen.


Video: Cursos gratuitos #06 - Fundação Bradesco