I Denne Artikkelen:

Foretrukket lager er en hybrid sikkerhet fordi den kombinerer funksjoner av vanlige aksjer og obligasjoner. Samtidig har den flere unike funksjoner som skiller det fra begge deler.

Hvorfor er foretrukket lager en hybrid sikkerhet?: aksjer

Foretrukne aksjer kombinerer funksjoner i vanlige aksjer og obligasjoner.

Vanlige lagerfunksjoner

Foretrukket aksje representerer delvis eierskap i et selskap og betaler kvartalsvise utbytter.

Bond-funksjoner

Foretrukket aksje betaler høyt nåværende inntekt (selv om det er i form av utbytte) og kan kalles (innløses) til pålydende (pålydende verdi) under visse betingelser. Noen foretrukne aksjer er konvertible til vanlig lager under visse forhold.

Unike egenskaper

Foretrukne aksjonærer har ikke stemmerett. Vanlige aksjer er evigvarende verdipapirer, mens de fleste foretrukne aksjer har anropsdatoer. Foretrukne aksjer kan være kumulative (gir rettighetshaveren rett til eventuelle utbytte og etterskudd), mens utbytte på felles aksjer suspenderes eller utelates, har de generelle aksjonærene ikke noe nytt.

Til forskjell fra obligasjonsrenter kan foretrukne utbytte utelates eller suspenderes uten å utløse standardavsetninger.

Verste av begge verdener

Foretrukne aksjer har begrenset oppadgående potensial på grunn av anropsfunksjonen. Obligasjoner har fortrinnsrett over foretrukne aksjer mot selskapsmessige eiendeler i konkurs eller likvidasjon.


Video: Dragnet: Big Kill / Big Thank You / Big Boys